Photo Gallery, Τοπικά

Προκηρύχθηκε η εργολαβία «σκούπα» για τον Περιφερειακό

Στις 4 Σεπτεμβρίου λήγει η προθεσμία υποβολής των προσφορών

Την εργολαβία; «σκούπα» για την ολοκλήρωση του περιφερειακού δρόμου του πολεοδομικού συγκροτήματος Βόλου, προκήρυξε χθες το υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Διεύθυνση Οδικών Έργων (Δ1).

Πρόκειται για την εργολαβία που έχει καταστεί «γεφύρι της Άρτας» για το Βόλο και αφορά στη συνέχιση και ολοκλήρωση των εργασιών στον περιφερειακό δρόμο από τον ανισόπεδο κόμβο της οδού Λαρίσης μέχρι τη Γορίτσα, προϋπολογισμού 6.800.000 ευρώ.

Το έργο χρηματοδοτείται από τις Πιστώσεις Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, ενάριθμο έργο: «2012ΣΕ07100003» της ΣΑΕ 071 «Συνέχιση των εργασιών ολοκλήρωσης της παράκαμψης Βόλου από Α.Κ. Λάρισας έως Γορίτσα» και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της κράτησης 6‰ του άρθρου 27 παρ. 34-37 του Ν. 2166/93 (Φ.Ε.Κ. 137 Α/24-8-93).

Επιλεγείς τρόπος σύναψης της σύμβασης, είναι η ανοικτή διαδικασία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/2008. Όπως αναφέρεται στην προκήρυξη, αντικείμενο της εν λόγω εργολαβίας (όπως αυτό περιγράφεται αναλυτικά στην Τεχνική Περιγραφή και τους λοιπούς όρους Δημοπράτησης), είναι η τοποθέτηση αντιολισθηρής στρώσης στο τμήμα του έργου από τον ανισόπεδο κόμβο Λάρισας μέχρι τον ισόπεδο κόμβο Αγ. Βαρβάρας, κατασκευή της οδού σύνδεσης με τα Μελισσιάτικα και το Συνεδριακό Κέντρο, κατασκευή παραπλεύρων οδών εξυπηρέτησης των παροδίων, ολοκλήρωση των έργων και πρόσθετες εργασίες στο σύνολο του έργου από τον ανισόπεδο κόμβο Λάρισας έως τη Γορίτσα  (ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, ασφαλτικά, φωτεινή σηματοδότηση, αποχέτευση-αποστράγγιση, ασφάλιση, περίφραξη, σήμανση και αντιπλημμυρική τάφρος).

Προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών είναι δεκαοκτώ (18) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης. Οι συγγραφές υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη της σύμβασης μπορούν να ζητηθούν από τη Διεύθυνση Οδικών Έργων (Δ1) / Γενική Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Έργων / Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων / Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, οδός Μουστοξύδη 7, Τ.Κ. 114 73 – Αθήνα, Ελλάδα, αριθμοί τηλεφώνου: 210 6460528, 2106445247, fax: 210 6461575.

Ημερομηνία λήξης των προσφορών είναι η 04-09-2012 και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών), οπότε και θα γίνει η αποσφράγιση των προσφορών.

Σύμφωνα με την προκήρυξη, εγγυήσεις και εξασφαλίσεις ζητούνται: α)Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό ύψους 109.605,17 €, ισχύος μεγαλύτερης των δέκα (10) μηνών από την ημερομηνία δημοπράτησης, συνοδευόμενη από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα.

β) Κατά την υπογραφή της σύμβασης, εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ύψους 274.012,94 € και σε περίπτωση προσφερόμενου ποσοστού έκπτωσης μεγαλύτερου του 12% παροχή πρόσθετων εγγυήσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 35 του Ν. 3669/2008.

Για Κοινοπραξία επιχειρήσεων, εφόσον της ανατεθεί η σύμβαση, ισχύουν τα προβλεπόμενα από το από το άρθρο 16 του Ν. 3669/2008.

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές:

-Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις, οι οποίες:

α) είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, εφόσον ανήκουν:

i) στην 4η τάξη ή

ii) την  5η τάξη ή

iii) την 6η τάξη με έδρα το Νομό Μαγνησίας ή να έχουν δηλωμένο στην υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.Ε.Π. το νομό αυτό ως δεύτερο σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 102 του Ν. 3669/08.

β) προέρχονται από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ, είτε

γ)προέρχονται από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

-Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του ν. 3669/08 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.

-Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διάφορων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 3669/08. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.

-Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη 4η του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας Οδοποιίας με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του ν. 3669/08, (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας).

-Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων κατ΄ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 3669/08 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. Το κριτήριο βάσει των οποίων, θα γίνει η ανάθεση της Σύμβασης παρέχεται στα τεύχη Δημοπράτησης.

 

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το