Photo Gallery, Οικονομία

Πριμ για τουριστικά καταλύματα

Μέχρι 35.000 ευρώ επιδότηση για πρόγραμμα που αφορά ανέργους και νέους επιχειρηματίες

 

 

 

 

 

Επαγγελματική διέξοδο και ευκαιρία στον τουριστικό κλάδο και συγκεκριμένα στα μικρά ενοικιαζόμενα δωμάτια δίνει πρόγραμμα του ΕΣΠΑ.

Άνεργοι και νέοι επιχειρηματίες μπορούν να επωφεληθούν με ενισχύσεις έως και 35.000 ευρώ και να δραστηριοποιηθούν στον τουρισμό.

Όσοι είναι άνεργοι χρηματοδοτούνται για να κάνουν τη δική τους επιχείρηση. Και συγκεκριμένα, οι δραστηριότητες που είναι επιλέξιμες είναι:

-Τα καταλύματα.

-Τα καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής.

-Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα.

Πληροφορίες στους δικτυακούς τόπους:

www.antagonistikotita.gr, www.espa.gr, www.efepae.gr, www.startupgreece.gov.gr

Τηλέφωνα επικοινωνίας:

– 801 11 36 300 – Γραφείο Πληροφόρησης Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης

Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα.

– 210 6985210 – Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος

Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα – ΕΦΕΠΑΕ.

Όσοι σπεύσουν να εκμεταλλευτούν το πρόγραμμα αυτό και ανοίξουν καταλύματα σε ορεινές περιοχές, και δη, κοντά σε κατεξοχήν χειμερινούς προορισμούς, τότε μπορούν να έχουν δουλειά και τους μήνες του φθινοπώρου και του χειμώνα.

Το πρόγραμμα που μπορούν να εκμεταλλευτούν οι ενδιαφερόμενοι, είναι το «Σχέδιο Στήριξης Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών Ανέργων και Νέων Επιχειρηματιών (σε φάση start-up)».

Απευθύνεται σε νέους επιχειρηματίες που δημιούργησαν επιχείρηση μετά την 1η Ιανουαρίου του 2011 και σε ανέργους, που σκοπεύουν να δημιουργήσουν τώρα τη δική τους επιχείρηση.

Η δράση έχει ποσοστό χρηματοδότησης 100% και επιλέξιμες δαπάνες προς χρηματοδότηση είναι το λειτουργικό κόστος της επιχείρησης (ενοίκια, λογαριασμοί ΔΕΚΟ κ.λπ.), δαπάνες για σύνταξη επιχειρηματικού σχεδίου, για κατάρτιση, για αγορά εξοπλισμού και πρώτων υλών, δαπάνες για την ίδρυση της επιχείρησης, την απόσβεση παγίων κ.ά.

Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός του κάθε σχεδίου κυμαίνεται από 10.000 έως 20.000 ευρώ.

Η δράση χρηματοδοτεί επιπλέον τη δημιουργία νέας θέσης εργασίας με ποσό 15.000 ευρώ, με την προϋπόθεση ότι η θέση εργασίας θα διατηρηθεί για τουλάχιστον 12 μήνες. Συνεπώς, όσοι προχωρήσουν και σε μία πρόσληψη, τότε το ποσό ενίσχυσης ανεβαίνει στα 35.000 ευρώ.

 

Προϋποθέσεις

 

Το πρόγραμμα με τις επιλέξιμες χρηματοδοτήσεις που προβλέπει, καλύπτει ένα από τα σημαντικότερα κόστη για την έναρξη μιας επιχείρησης.

Οι δικαιούχοι θα πρέπει:

– Να έχουν κάνει έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας μετά την 1/1/2011 ή να έχουν την ιδιότητα του ανέργου (διαθέτοντας δελτίο ανεργίας σε ισχύ την ημερομηνία έναρξης της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας).

– Να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ).

– Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να είναι μέχρι 64 ετών, δηλαδή το 18ο έτος θα πρέπει να είναι συμπληρωμένο (λαμβάνοντας υπόψη την ημερομηνία γέννησης) κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στο πρόγραμμα.

Όσον αφορά στο 64ο έτος, μετά τη συμπλήρωσή του (λαμβάνοντας υπόψη την ημερομηνία γέννησης), οι ενδιαφερόμενοι δεν θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για υπαγωγή στο πρόγραμμα.

Οι αιτήσεις για συμμετοχή στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλονται από τις 15 Νοεμβρίου 2011 έως τις 15 Ιανουαρίου 2012, οπότε και ξεκινά η αξιολόγηση των αιτήσεων για άμεση εκταμίευση.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι υποχρεωτικά η διαδικασία υποβολής αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα είναι ηλεκτρονική.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω των ιστοσελίδων www.ependyseis.gr και www.ependyseis.gr/mis. Oι αιτήσεις περιλαμβάνουν την περιγραφή του επιχειρηματικού σχεδίου και επέχουν και τη μορφή υπεύθυνης δήλωσης.

Τα δικαιολογητικά κατατίθενται σε 60 ημερολογιακές ημέρες από την κοινοποίηση της απόφασης ένταξης στο πρόγραμμα.

 

Ποιες δαπάνες καλύπτει το πρόγραμμα

 

Το λειτουργικό κόστος των νέων επιχειρήσεων καλύπτουν οι ενισχύσεις του προγράμματος. Για κάθε δαπάνη υπάρχει ξεχωριστό ποσοστό ή ποσό στον προϋπολογισμό του επιχειρηματικού σχεδίου.

Οι επιλέξιμες, λοιπόν, δαπάνες είναι:

-Τα ενοίκια. Περιλαμβάνει το κόστος ενοικίων του τόπου υλοποίησης του σχεδίου (θα απαιτηθεί εν ισχύ μισθωτήριο). Το ανώτατο ποσοστό ενίσχυσης στο συνολικό προϋπολογισμό είναι 50%.

-Οι λογαριασμοί ΔΕΚΟ. Περιλαμβάνονται οι δαπάνες ηλεκτρικού, ύδρευσης, θέρμανσης, τηλεφωνίας – διαδικτύου κ.λπ. Η συγκεκριμένη κατηγορία μπορεί να επιδοτηθεί κατά 40%.

-Οι δαπάνες ίδρυσης της επιχείρησης. Σε αυτή την κατηγορία είναι οι αμοιβές για νομικές υπηρεσίες και υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης και παροχής συμβουλών που έχουν άμεση σχέση με τη δημιουργία της επιχείρησης (π.χ. εγγραφή σε επιμελητήρια, έναρξη στην εφορία κ.λπ.). Το ανώτατο ποσοστό χρηματοδότησης είναι 10% στο συνολικό προϋπολογισμό.

-Οι δαπάνες παροχής υπηρεσιών. Περιλαμβάνονται οι δαπάνες νομικής και λογιστικής υποστήριξης. Απαιτείται σχετική σύμβαση κατατεθειμένη και θεωρημένη από την αρμόδια ΔΟΥ. Το ανώτατο ποσοστό ενίσχυσης είναι 10%.

-Οι δαπάνες σύνταξης επιχειρηματικού σχεδίου. Το ανώτατο επιλέξιμο ποσοστό στον προϋπολογισμό του επιχειρηματικού σχεδίου είναι 5%. Περιλαμβάνει την αμοιβή για τη σύνταξη και υποβολή του προτεινόμενου επιχειρηματικού σχεδίου.

-Οι δαπάνες κατάρτισης μπορούν να ενισχυθούν το πολύ στο 20%.

Αφορά συμμετοχή εργαζόμενου ή εργαζομένων ή επιχειρηματία σε προγράμματα κατάρτισης που πραγματοποιούνται από πιστοποιημένους φορείς.

-Οι αποσβέσες παγίων. Περιλαμβάνει αποσβέσεις εξοπλισμού που δεν έχει επιχορηγηθεί από το παρόν πρόγραμμα. Το ανώτατο επιλέξιμο ποσοστό στον προϋπολογισμό του επιχειρηματικού σχεδίου είναι 5%.

-Οι δαπάνες αγοράς εξοπλισμού, πρώτων υλών και ενδιάμεσων προϊόντων. Το ανώτατο επιλέξιμο ποσοστό στον προϋπολογισμό του επενδυτικού σχεδίου είναι 10%. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει αγορά πάγιου εξοπλισμού και προμήθεια πρώτων υλών και ενδιάμεσων προϊόντων.

-Το μισθολογικό κόστος 12 μηνών για νέα θέση εργασίας. Το μέγιστο ποσό στον προϋπολογισμό του επενδυτικού σχεδίου είναι 15.000 ευρώ.

 

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το