Photo Gallery, Τοπικά

ΟΕΚ: Από σήμερα η επιδότηση ενοικίου

Οι προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα και τα ποσά που θα πάρουν οι δικαιούχοι

Από σήμερα Μ. Δευτέρα μπορούν οι δικαιούχοι της επιδότησης ενοικίου του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, να καταθέτουν αποκλειστικά στα ΚΕΠ τις αιτήσεις με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την επιδότηση ενοικίου. Φέτος οι δικαιούχοι είναι λιγότεροι σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια και υπολογίζεται ότι στο νομό Μαγνησίας ανέρχονται σε 2.500 περίπου.

 

 

Το γενικό εισοδηματικό κριτήριο για την ένταξη στο πρόγραμμα, είναι μέχρι 12.000 ευρώ, με αυξημένο ποσοστό επιδότησης για εισοδήματα μέχρι 6.000 ευρώ και από 6.001 έως 9.000 ευρώ. Π.χ., για δικαιούχο παντρεμένο χωρίς παιδιά με εισόδημα α) έως 6.000  το επίδομα ανέρχεται στα 125  ανά μήνα, β) από 6.001 έως 9.000 ευρώ 105 ευρώ ανά μήνα και γ) από 9.001 – 12.000 ευρώ 85 ευρώ το μήνα. Τα όρια εισοδήματος προσαυξάνονται κατά 2.000 ευρώ και το ποσό της επιδότησης κατά 25 ευρώ ανά προστατευόμενο μέλος.
Τα δικαιολογητικά είναι τα κάτωθι:

-Αίτηση και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86, που συμπληρώνονται επί τόπου στα ΚΕΠ.

-Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Για τους Έλληνες πολίτες αναζητείται αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία. Στην Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 δηλώνεται από ποιόν δήμο πρέπει να το αναζητήσουμε.

Αν δηλωθούν παιδιά που σπουδάζουν, απαιτείται πιστοποιητικό σπουδών.

Αν δηλωθούν παιδιά ανίκανα για βιοποριστικό επάγγελμα, απαιτείται βεβαίωση αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας.

Εάν υπάρχει διαζύγιο ή διάσταση, απαιτείται δικαστική απόφαση για την επιμέλεια των παιδιών, έστω και προσωρινή (αντίγραφο επικυρωμένο).

Για τους αλλοδαπούς δικαιούχους το πιστοποιητικό που θα προσκομίσουν πρέπει:

α. να έχει εκδοθεί από τη χώρα προέλευσης κατά το τελευταίο εξάμηνο,

β. να είναι επικυρωμένο από την εκεί Ελληνική Προξενική Αρχή

γ. για την διαπίστωση της συνοίκησης των προστατευομένων μελών τους να προσκομισθεί η άδεια διαμονής τους για το έτος 2009, σε αντίγραφα επικυρωμένα από Δημόσια Αρχή.

Επιπρόσθετα:

δ. Για τους πολίτες κρατών μελών της ΕΕ απαιτείται: «Έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής πολίτη της Ένωσης» του άρθρου 16 του Π.Δ. 106/2007 χορηγούμενο από τη Δ/νση Αλλοδαπών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας μετά από 5ετή συνεχή νόμιμη διαμονή.

ε. Για τους υπηκόους τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα απαιτείται: «άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος» του Π.Δ. 150/06 ή του άρθρου 40, παρ. 7 του ν. 3731/08 (αρμόδιο όργανο είναι εκείνο που χορήγησε την τελευταία άδεια διαμονής) ή άδεια αορίστου διαμονής ή δεκαετίας του άρθρου 91, παρ. 2 του ν. 3386/05 ή άδεια διαμονής γονέα ανηλίκου ημεδαπού του άρθρου 94 του ν. 3386/05 ή άδεια διαμονής συζύγου πολίτη της ΕΕ ή Έλληνα πολίτη του άρθρου 63 του ν. 3386/05.

στ. Ειδικά για τους υπηκόους τρίτων χωρών στους οποίους έχει χορηγηθεί πολιτικό άσυλο απαιτούνται: άδεια διαμονής αναγνωρισμένου πολιτικού πρόσφυγα ή μέλους οικογένειας κατόχου τέτοιας άδειας και ταξιδιωτικό έγγραφο (titre de voyage) που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 28 της Σύμβασης της Γενεύης.

η. Για τους ομογενείς από τρίτες χώρες απαιτούνται: ειδικό δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς ή Δελτίο ή άλλος τίτλος διαμονής ομογενούς κάθε τύπου ή αυτοτελής άδεια διαμονής επαναπατρισθέντος ή παλιννοστήσαντος ή ομογενούς.

-Μισθωτήριο συμβόλαιο στο όνομα του αιτούντος, κατατεθειμένο και θεωρημένο από την αρμόδια ΔΟΥ μέχρι 31-12-2009, για την κατοικία που ενοικίαζαν το 2009 (επικυρωμένο φωτοαντίγραφο). Στο μισθωτήριο να αναγράφεται ευδιάκριτα το ΑΦΜ του εκμισθωτή και μισθωτή.

-Υπεύθυνη Δήλωση του εκμισθωτή, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από κάθε αρμόδια αρχή, όπου θα αναφέρεται:

α. το ακίνητο στο οποίο αφορά το μισθωτήριο συμβόλαιο (πλήρης περιγραφή Διεύθυνση-όροφος κ.λπ.)

β. το χρονικό διάστημα της ενοικίασης

γ. ότι η κατοικία δεν έχει ενοικιαστεί σε άλλο πρόσωπο (σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι του ενός ενοικιαστές να αναφέρονται ρητά τα στοιχεία τους)

δ. ότι τα εισοδήματα που προέρχονται από το συγκεκριμένο ακίνητο έχουν περιληφθεί στη φορολογική του δήλωση.

-Αρχική φορολογική δήλωση οικονομικού έτους 2010 (για τα εισοδήματα του 2009). Απαιτείται και ΑΦΜ της/του συζύγου.

Όσοι δεν υποχρεούνται σε υποβολή φορολογικής δήλωσης, θα το δηλώσουν εγγράφως στο έντυπο της υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/86 Στη περίπτωση αυτή πρέπει να δηλωθεί και το εισόδημα που έχει η/ο σύζυγός τους καθώς και τα ΑΦΜ τους και υποχρεωτικά να προσκομισθούν:

α. απόδειξη πληρωμής ενοικίου

β. βεβαίωση από τον εργοδότη τους ή από τον Οργανισμό κύριας Ασφάλισης (π.χ. ΙΚΑ και το Επικουρικό τους Ταμείο (εάν υπάρχει), από όπου θα προκύπτει το καθαρό εισόδημα του δικαιούχου καθώς και του/της συζύγου για το έτος 2009.

-Εκκαθαριστικό σημείωμα  οικονομικού έτους 2010 και των δύο συζύγων, πλήρες (με κωδικούς).

-Έντυπο Ε9 έτους 2005 που κατατέθηκε στην αρμόδια ΔΟΥ για την περιουσιακή τους κατάσταση καθώς και επομένων ετών μέχρι και το έτος 2010, εφόσον υπήρξε μεταβολή.

Όσοι δεν υποχρεούνται σε υποβολή εντύπου Ε9, επειδή δεν έχουν κανένα περιουσιακό στοιχείο, το δηλώνουν στην Υπεύθυνη Δήλωση ν. 1599/86.

-Σύνολο ημερομισθίων ασφαλισμένου (για τους εργαζόμενους δικαιούχους).

α. Οι ασφαλισμένοι που διαθέτουν τα απαιτούμενα για την κατηγορία τους ημερομίσθια από 1/1/2002 μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, δεν θα προσκομίσουν βεβαίωση του ασφαλιστικού τους φορέα για το σύνολο των πραγματοποιηθέντων ημερομισθίων ή για εκείνα της τελευταίας τριετίας, γιατί τα στοιχεία αυτά θα αναζητούνται αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία μας.

Για τους δικαιούχους που δεν συμπληρώνουν τον απαραίτητο αριθμό ημερομισθίων από 1/1/2002 μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, απαιτείται βεβαίωση από τον Οργανισμό κύριας Ασφάλισης όπου θα αναγράφεται:

· το σύνολο των ημερομισθίων που έχουν πραγματοποιήσει,

· αναλυτικά τα ημερομίσθια της τελευταίας τριετίας (2008, 2009 και 2010)

· εάν έχουν γίνει κρατήσεις για τον ΟΕΚ.

β. Όλοι οι ασφαλισμένοι θα πρέπει να προσκομίσουν αποδεικτικά πραγματοποιηθέντων ημερομισθίων για το έτος 2011. Αυτά μπορεί να είναι έντυπο βεβαίωσης εργοδότη από την οποία αποδεικνύεται η ασφάλιση του δικαιούχου για το έτος 2011, επίσημα επικυρωμένη ως προς το περιεχόμενο, από το ΙΚΑ.

-Πράξη συνταξιοδότησης  (για τους συνταξιούχους), η οποία θα αναφέρει επίσης εάν στη διάρκεια της επαγγελματικής δραστηριότητας είχαν γίνει κρατήσεις για τον ΟΕΚ.

-Λογαριασμό ΔΕΗ  ή επίσημο Αντίγραφο Λογαριασμού από την ΔΕΗ απ’ όπου θα προκύπτει η διεύθυνση της κατοικίας που ενοικίαζαν το έτος 2009 και ο Κωδικός Ηλεκτρονικής Πληρωμής.

 

 

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο

Μοιραστείτε το