Photo Gallery, Τοπικά

Νέες παρατάσεις για την Εφορία

Ευνοϊκοί όροι για ρύθμιση οφειλών στα ασφαλιστικά ταμεία

 

 

 

Νέες παρατάσεις στις προθεσμίες υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ και φορολογίας εισοδήματος έδωσε το υπουργείο Οικονομικών. Κι αυτό καθώς το νέο Τaxisnet, το ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής των δηλώσεων, υπολειτουργεί.

Για τον λόγο αυτό, το υπουργείο Οικονομικών επέτρεψε και την υποβολή των δηλώσεων στις Δ.Ο.Υ. για τις περιπτώσεις που καθίσταται τεχνικά αδύνατη η ηλεκτρονική υποβολή μέσω Taxisnet κατά την τελευταία ημέρα υποβολής της δήλωσης, ενώ ανακοίνωσε νέες παρατάσεις σε προθεσμίες υποβολής δηλώσεων.

 

Έτσι:

Αποκλειστικά και μόνο για περιπτώσεις προβλημάτων στην επικοινωνία με το ειδικό δίκτυο Taxisnet ή για περιπτώσεις που δεν υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων ατομικών επιχειρήσεων, ελευθέρων επαγγελματιών και εταιρειών (ΟΕ, ΕΕ, κοινοπραξιών, κοινωνιών κ.λπ.), παρέχεται η δυνατότητα υποβολής των δηλώσεων αυτών στις ΔΟΥ, εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσής τους, όπως αυτή καθορίστηκε με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ τους.

Οι προθεσμίες ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για τις ατομικές επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες με βιβλία γ’ κατηγορίας λήγουν από τις 18 Απριλίου μέχρι και τις 5 Μαΐου 2011, ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ.

Η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ (η οποία έληγε κανονικά χθες) παρατείνεται μέχρι τις 20 Απριλίου 2011.

Ειδικότερα, το σύστημα «πέφτει» συχνά και η επικοινωνία διακόπτεται, με αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη η αποδοχή δηλώσεων. Για να υποβληθεί μία δήλωση χρειάζονται από 20 λεπτά έως και 3 ώρες.

Εκφράζονται φόβοι ότι από σήμερα 18 Απριλίου, που θα αρχίσουν να λήγουν οι προθεσμίες υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, το σύστημα δύσκολα θα ανταποκριθεί.

 

Ευνοϊκοί όροι για ρύθμιση οφειλών

Ευνοϊκοί όροι για να υπαχθούν σε καθεστώς προσωρινού διακανονισμού μέχρι τις 31/12/2012 παρέχονται σε όσους οφείλουν καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές μισθολογικών περιόδων απασχόλησης μέχρι 31/12/2010, σύμφωνα με εγκύκλιο του αναπληρωτή υπουργού Εργασίας, Γ. Κουτρουμάνη.

Από τις 720.000 και πλέον επιχειρήσεις και τους αυτοαπασχολούμενους, όσοι δεν ενταχθούν στον νέο διακανονισμό αποπληρωμής των οφειλών (συνολικού ύψους 10 δισ. ευρώ) προς τα ασφαλιστικά ταμεία, θα βρεθούν αντιμέτωποι με κατασχέσεις και πλειστηριασμούς.

Η εγκύκλιος βασίζεται στις διατάξεις του νόμου με τις οποίες παρέχεται η δυνατότητα στους εργοδότες που οφείλουν στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών και στα άλλα Ταμεία καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές μισθολογικών περιόδων απασχόλησης μέχρι 31/12/2010, να υπαχθούν σε καθεστώς προσωρινού διακανονισμού μέχρι 31/12/2012.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο θεσπίζεται μια ειδική, με μεταβατική ισχύ, διάταξη με την οποία αναστέλλεται μέχρι 31/12/2012 η λήψη αναγκαστικών μέτρων είσπραξης οφειλών εις βάρος των οφειλετών των ασφαλιστικών οργανισμών αρμοδιότητας υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και διευκολύνονται κατά το ίδιο χρονικό διάστημα οι εργοδότες στην καταβολή των οφειλόμενων εισφορών.

Η αναστολή των αναγκαστικών μέτρων προβλέπεται ρητά στον νόμο και ο προσδιορισμός του μηνιαία καταβαλλόμενου ποσού έναντι της οφειλής γίνεται από το αρμόδιο διοικητικό όργανο.

Οι αιτήσεις υπαγωγής στη διάταξη του παρόντος άρθρου υποβάλλονται στους ασφαλιστικούς οργανισμούς και τα καθ’ ύλην αρμόδια όργανα προβαίνουν:

1) Σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για αναστολή λήψης των αναγκαστικών μέτρων είσπραξης.

2) Στον καθορισμό του μηνιαία μέχρι 31/12/2012 καταβαλλόμενου ποσού ανάλογα με το ύψος της συνολικής οφειλής.

Στον διακανονισμό υπάγονται οι οφειλέτες που έχουν απολέσει τη ρύθμιση οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών του παγίου συστήματος του ν. 3863/2010 ή άλλων ειδικών ρυθμίσεων οφειλόμενων εισφορών καθώς και όσοι δεν έχουν προβεί σε ρύθμιση των οφειλών τους, εφόσον:

α) υποβάλουν σχετική αίτηση στις αρμόδιες υπηρεσίες των ασφαλιστικών φορέων,

β) καταβάλλουν ανελλιπώς από 1/1/2011 και εφεξής τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές, και

γ) καταβάλουν ως δόση έναντι της κεφαλαιοποιημένης οφειλής τους (ληξιπρόθεσμες μέχρι 31/12/2010 οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές μετά των αναλογούντων πρόσθετων τελών, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων προστίμων και λοιπών εξόδων αναγκαστικών μέτρων), ποσό που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 20% των ασφαλιστικών εισφορών.

Σε καμία περίπτωση το ποσό της μηνιαίας καταβολής προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και τους λοιπούς φορείς μισθωτών αλλά και της διμηνιαίας καταβολής προς τον ΟΑΕΕ δεν μπορεί να υπολείπεται των 150 ευρώ, ενώ το ελάχιστο ποσό μηνιαίας καταβολής προς τα ταμεία ασφάλισης αυτοαπασχολούμενων – ανεξάρτητα απασχολούμενων είναι 100 ευρώ.

Στον διακανονισμό μπορούν να υπαχθούν και:

α) όσοι οφείλουν εισφορές και για το χρονικό διάστημα από 1/1/2011 και εφεξής, εφόσον καταβάλλουν αυτές εφάπαξ ή τις ρυθμίσουν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3863/2010,

β) όσοι έχουν ήδη ρυθμίσει τις οφειλές τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3863/2010 ή με άλλες ειδικές ρυθμίσεις και για το υπολειπόμενο ποσό οφειλής.

Στην περίπτωση αυτή όμως χάνουν όλα τα πλεονεκτήματα που τους παρείχαν προηγούμενες ρυθμίσεις n όσοι οφειλέτες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή άλλων φορέων ασφάλισης μισθωτών δεν απασχολούν υπαλλήλους, εφόσον απασχολήσουν έναν ή περισσότερους υπαλλήλους για το χρονικό διάστημα έως τις 31/12/2012 και για όσο διάστημα απασχολούν προσωπικό.

 

Τι ισχύει για τους αγρότες

Ειδικά στους αυτοτελώς απασχολουμένους – ασφαλισμένους στον κλάδο κύριας ασφάλισης αγροτών που οφείλουν ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές εισφορές ύψους τουλάχιστον 600 ευρώ, δίνεται η δυνατότητα ρύθμισης αυτών σε τριμηνιαίες δόσεις που δεν μπορούν να υπερβούν τις 20, ενώ ως ελάχιστη δόση ορίζεται το ποσό των 150 ευρώ.

Η υπαγωγή τους στη ρύθμιση αναστέλλει τη λήψη αναγκαστικών και λοιπών μέτρων είσπραξης εις βάρος τους, ενώ η μη εμπρόθεσμη καταβολή δύο συνεχόμενων δόσεων καθώς και η μη καταβολή των τρεχουσών εισφορών συνεπάγεται την έκπτωση από τη ρύθμιση και καθιστά άμεσα απαιτητό το σύνολο του οφειλόμενου ποσού.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο

Μοιραστείτε το