Photo Gallery, Οικονομία

Διαγωνισμός για 4.000 πυροσβέστες

 

Αιτήσεις από σήμερα μέχρι και τις 23 Σεπτεμβρίου στο Πυροσβεστικό Σώμα

 


 

 

Σήμερα ξεκινά ο διαγωνισμός του Πυροσβεστικού Σώματος για την κάλυψη 4.000 θέσεων πυροσβεστών πενταετούς θητείας, η οποία μπορεί να ανανεώνεται. Ο διαγωνισμός αφορά δύο μεγάλες κατηγορίες υποψηφίων ως εξής:

– Τις 600 θέσεις θα διεκδικήσουν άντρες και γυναίκες, που είναι απόφοιτοι Λυκείου, έχουν συμπληρώσει το 19ο έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν υπερβεί το 29ο έτος, έχουν εκπληρώσει οι άνδρες τις στρατιωτικές υποχρεώσεις και έχουν ανάστημα οι άνδρες τουλάχιστον 1.70 και οι γυναίκες 1.65. Και σε αυτή όμως την κατηγορία υπάρχει υποδιαίρεση. Το 60% των 600 θέσεων, δηλαδή 360, θα καταλάβουν όσοι έχουν επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ’ και άνω. Το 40% δηλαδή 240 θέσεις, θα καταλάβουν υποψήφιοι χωρίς άδεια οδήγησης Γ’.

–  Η δεύτερη κατηγορία, που θα καλύψει τις 3.400 θέσεις, είναι οι εποχικοί πυροσβέστες. Γίνονται δεκτοί και απόφοιτοι Γυμνασίου και η ηλικία που ζητείται γι’ αυτούς είναι μέχρι 45 ετών, εκτός από μια περίπτωση που λόγω μεγάλης προϋπηρεσίας αυξάνεται ώς το 56ο έτος. Πάντως, όλοι οι υποψήφιοι υποβάλλουν αυτοπροσώπως την αίτηση συμμετοχής και τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Σε κάθε μία από τις καθορισμένες υπηρεσίες ορίζεται από το Διοικητή επιτροπή από υπηρετούντες υπαλλήλους με έργο την παραλαβή των δικαιολογητικών.

Οι υποψήφιοι από τη Θεσσαλία θα καταθέτουν τις αιτήσεις τους στη Λάρισα (οδός Ιωαννίνων 96).

 

Προσόντα για τις 600 θέσεις

 

Οι υποψήφιοι που θα διεκδικήσουν τις 600 θέσεις, πρέπει:

– Να είναι Έλληνες πολίτες. Για όσους έχουν αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση, πρέπει να έχει παρέλθει ένα έτος τουλάχιστον από την απόκτησή της.

– Να έχουν συμπληρώσει το 19ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 29ο έτος της ηλικίας τους κατά το χρόνο προκήρυξης του διαγωνισμού, δηλαδή να έχουν γεννηθεί το έτος 1982 μέχρι και το έτος 1992.

– Να είναι κάτοχοι τελικού τίτλου σπουδών, απολυτήριο ή πτυχίο οποιουδήποτε τύπου Λυκείου.

– Να έχουν εκπληρώσει οι άντρες τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ως ικανοί Κατηγορία Ι1. Όσοι υπηρέτησαν στις Ένοπλες Δυνάμεις, κατά προτίμηση στις Ειδικές Δυνάμεις των Ενόπλων Δυνάμεων (Δυνάμεις Καταδρομών, Πεζοναυτών, Υποβρυχίων Καταστροφών), στην προεδρική φρουρά ή ως έφεδροι Αξιωματικοί ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές και να μην έχουν εκπέσει από στρατιωτικό βαθμό, αποβληθεί ή απολυθεί από τις Ένοπλες Δυνάμεις, τα Σώματα Ασφαλείας και Δημόσια Υπηρεσία για λόγους πειθαρχικούς ή υγείας.

– Να έχουν ανάστημα χωρίς υποδήματα οι άντρες τουλάχιστον 1,70 μ. και οι γυναίκες τουλάχιστον 1,65 μ.

– Να έχουν σωματική ικανότητα και υγεία, ανταποκρινόμενοι στις απαιτήσεις του πυροσβεστικού έργου σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για την κατάταξη στις παραγωγικές σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων.

– Να έχουν υπακοή στο Σύνταγμα και αφοσίωση στην Πατρίδα και τη Δημοκρατία.

 

Τα πρόσθετα δικαιολογητικά

 

Εκτός από τα παραπάνω υποχρεωτικά δικαιολογητικά οι υποψήφιοι που κατέχουν πρόσθετα προσόντα υποβάλλουν κατά περίπτωση:

1. Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάταξης Τύπου Α’, από το οποίο να προκύπτει ότι: α. Έχουν υπηρετήσει μέχρι και την απόλυσή τους ως εθελοντές πενταετούς υποχρέωσης (ΕΠΥ) ή β) Έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ως έφεδροι Αξιωματικοί ή γ) Έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις στις Ειδικές Δυνάμεις ή στην προεδρική φρουρά των Ενόπλων Δυνάμεων.

2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού ή πτυχίου αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον καλής γνώσης, συνοδευόμενο απαραιτήτως από επίσημη μετάφραση.

3. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Πτυχίου Δημοσίου ΙΕΚ Ειδικότητας ¨»Ειδικός Δασικής Προστασίας».

4. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο άδειας οδήγησης μοτοσικλέτας.

5. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της επαγγελματικής άδειας οδήγησης αυτοκινήτου κατηγορία Γ’ και άνω.

6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι είναι τέκνα προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος, που έχασε τη ζωή του ή τραυματίστηκε θανάσιμα κατά την εκτέλεση του καθήκοντος και εξαιτίας αυτού ή ότι είναι τέκνο Ελλήνων πολιτών που έχασαν τη ζωή τους ή έχουν ανικανότητα σε ποσοστό τουλάχιστον 67% συνέπεια τρομοκρατικής πράξης.

7. Βεβαίωση του οικείου Συλλόγου Πολυτέκνων ή όπου δεν υπάρχει του οικείου Ταμείου Πρόνοιας και Προστασίας Πολυτέκνων, θεωρημένη από την Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδας.

8. Οι τρίτεκνοι και τα τέκνα τρίτεκνων πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Η αναζήτηση γίνεται αυτεπάγγελτα από τις αρμόδιες Περιφερειακές Διοικήσεις για όσους υποψηφίους σημειώσουν κατά την υποβολή των προαπαιτούμενων δικαιολογητικών, στην ένδειξη της αίτησης συμμετοχής, το Δήμο στον οποίο έχουν οικογενειακή μερίδα, καθώς και το Δήμο στον οποίο έχουν οικογενειακή μερίδα τα τυχόν ετεροθαλή τους αδέλφια.

9. Βεβαίωση από το Διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στην οποία εργάστηκαν ως πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης, στην οποία φαίνονται κατ’ έτος οι αντιπυρικές περίοδοι που εργάστηκαν.

10. Βεβαίωση από την αρμόδια Δασική Υπηρεσία στην οποία να εμφαίνονται οι περίοδοι κατά τις οποίες είχαν εργαστεί με την ιδιότητα του εποχιακού εργατοτεχνικού προσωπικού.

11. Βεβαίωση από το Διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στην οποία να φαίνεται α) ότι είναι εθελοντής κατά την ημερομηνία προκήρυξης του Διαγωνισμού, β) τα πλήρη έτη υπηρεσίας κατά τα οποία είχε την ιδιότητα του εθελοντή.

 

 

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το